Μία επιχείρηση είναι τόσο αποτελεσματική όσο είναι και οι άνθρωποί της!

Γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων των ανθρώπων μιας επιχείρησης και των στρατηγικών στόχων της!

Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και οργανισμούς να οργανώσουν και να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό τους και τις λειτουργίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, πάντα σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή στρατηγική τους και τους στόχους που έχουν θέσει, γιατί πολύ απλά η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων μιας επιχείρησης μπορεί να την καταστήσει βιώσιμη και να υποστηρίξει τη δυναμική ανάπτυξή της προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα πεδία εξειδίκευσής μας

Βασισμένοι στη μακροχρόνια εμπειρία μας και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε projects στα ακόλουθα πεδία:

HRAudit & Talent Management

Ελεγκτικές διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού/Αποτύπωση-Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRAudit)
Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας διαχειρίζεται και εφαρμόζει με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τις υποχρεώσεις που έχει ως εργοδότης απέναντι στο προσωπικό της. Οι πρακτικές και οι νόμοι που θα πρέπει να ακολουθούνται από μία επιχείρηση συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν, και έτσι οι πολιτικές και οι διαδικασίες της επιχείρησής σας θα πρέπει να αλλάξουν και εξελιχθούν μαζί τους.
Με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης διεξάγουμε ελέγχους, κάνοντας χρήση των κατάλληλων εργαλείων, ως προς την οργάνωση του Τμήματος/Διεύθυνσης ΗR σχετικά με τα αρχεία, τα έγγραφα, τις συμβάσεις, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας των εργαζομένων καθώς και του συστήματος επιβράβευσης. Βάσει των τρεχουσών πρακτικών που ακολουθούνται και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προχωρούμε στην κατάρτιση προτάσεων που μπορούν να εξασφαλίσουν την άψογη και διαφανή λειτουργία της επιχείρησης σας στα προαναφερόμενα θέματα, συμβάλλοντας σε μία εποικοδομητική αλλαγή έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων & Aνάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και Εκπόνηση εγχειριδίων εκπαίδευσης
Είμαστε σε θέση να συντάξουμε σχέδια δράσης που θα συμβάλλουν στη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σας και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους με στόχο η επένδυση που κάνετε στους ανθρώπους σας να ενδυναμώνει και να εξελίσσει τόσο τους ίδιους όσο και την επιχείρησή σας και να καλλιεργείται και να ενισχύεται η ηγετική συμπεριφορά σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες.
Πιστεύουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται μόνον όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες, το ηθικό και το κίνητρο των ανθρώπων που εργάζονται σε μία επιχείρηση βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.
Με την εκπόνηση των κατάλληλων προγραμμάτων και εγχειριδίων εκπαίδευσης διασφαλίζουμε ότι όλα τα μέλη της ομάδας σας θα ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις του εργασιακού τους πεδίου και θα εκπαιδεύονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να παραμένουν σχετικοί στο αντικείμενό τους και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις προκύψουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

HROrganization

Αξιολόγηση οργανωσιακής δομής, οργανωσιακός ανασχεδιασμός, ανάλυση και αξιολόγηση θέσεων εργασίας, κατάρτιση περιγραφών και προδιαγραφών θέσεων εργασίας, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού.
Το να έχει μία επιχείρηση μία ξεκάθαρη οργανωσιακή δομή που αποτυπώνει με οπτικοποιημένο τρόπο τις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών της, των τμημάτων της, των ομάδων εργασίας της αλλά και του κάθε ανθρώπου που εργάζεται σε αυτήν, είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.
Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε να αξιολογήσετε την υπάρχουσα οργανωσιακή δομή της επιχείρησή σας και να την ανασχεδιάστε, καθώς και να αναλύσετε και εκ νέου να ορίσετε τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας και τα καθήκοντα των ανθρώπων σας ανάλογα με το ρόλο τους ώστε να:
Είναι σε θέση το προσωπικό της επιχείρησης, ανάλογα με τη θέση που κατέχει, να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί
Είναι ξεκάθαρη η ιεραρχία και το ποιος αναφέρεται σε ποιον
Εξασφαλίζεται η σωστή ανάθεση καθηκόντων και η αποτελεσματική εκτέλεση όλων των δράσεων της επιχείρησης στο σωστό χρόνο
Αποτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη των επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθιστώντας εφικτή την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια
Διευκολύνεται η συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας των εργαζομένων
Εφαρμόζονται οι επιχειρησιακές πολιτικές αποτελεσματικά και να επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης
Δημιουργείται μία κουλτούρα σύμπραξης, αλληλοϋποστήριξης, επίτευξης και αριστείας

HRFunctions

Οι λειτουργίες ενός Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολλαπλές και πολλές φορές πολύπλοκες. Γι’ αυτό είναι δύσκολο οι επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να επικεντρωθούν στην παραγωγή αξίας, να οργανώνουν το τμήμα σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς.
Μπορούμε να αναλάβουμε να υλοποιήσουμε μία σειρά από projects τα οποία θα εξασφαλίσουν την οργάνωση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησή σας, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υποστήριξη όλων εκείνων των δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχημένη διαχείριση των ανθρώπων που είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος

Δημιουργία & Οργάνωση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Είμαστε δίπλα σας ώστε να δημιουργήσουμε μαζί το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας, να το στελεχώσουμε και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό του ώστε να είστε σε θέση να εστιάσετε σε πιο στρατηγικά θέματα σε σχέση με την επιχείρησή σας, να εξασφαλίσετε την άμεση συμμόρφωση της επιχείρησή σας στους μεταβαλλόμενους κανονισμούς και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σας με στόχο τη βελτιστοποίηση των επενδύσεών σας.

Αναδιοργάνωση Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Οργανώνουμε με το βέλτιστο τρόπο όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν και να εφαρμοστούν επιτυχώς ώστε το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησής σας να λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά και με προδραστικό τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του προσωπικού όσο και στις νέες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Interim HR Management
Μπορούμε να αναλάβουμε εμείς για εσάς τη διαχείριση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησή σας κι εσείς να επικεντρωθείτε σε εκείνες τις λειτουργίες και εκείνα τα project που θα καταστήσουν την επιχείρησή σας βιώσιμη και θα την βοηθήσουν να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Εκπόνηση Εγχειριδίων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Manual)
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εκείνες τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα εγχειρίδια και τους κανονισμούς που απαιτούνται, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ώστε το προσωπικό σας να εντάσσεται και να προσαρμόζεται ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά, ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα βήματα και τις καλές πρακτικές που συνάδουν με την επιχειρησιακή κουλτούρα και στρατηγική.

Αποτύπωση Εργασιακού Κλίματος και Εργασιακής Ικανοποίησης
Διενεργούμε έρευνες αποτύπωσης εργασιακού κλίματος και εργασιακής Ικανοποίησης για να γνωρίζει κάθε στιγμή η επιχείρηση σας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, βάσει της ανατροφοδότησης που θα λάβει από το προσωπικό της και με βάση τα αποτελέσματα συντάσσουμε προτάσεις και σχέδια βελτίωσης, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά των ανθρώπων της και άρα και της ίδιας

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων Αξιολόγησης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο να αποτυπώσουμε τις τάσεις αλλά και το πόσο καλά αποδίδει το προσωπικό της επιχείρησης και ποιοι είναι οι τομείς που παρουσιάζουν δυσκολίες. Με βάση τα δεδομένα αξιολόγησης η επιχείρησή σας θα είναι σε θέση να εστιάσει στο κλείσιμο του κενού που μπορεί να υφίσταται σε επίπεδο ικανοτήτων και παραγωγικότητας του προσωπικού και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη των ανθρώπων της και η μέγιστη απόδοσή τους.

Σχεδιασμός Συστημάτων Αμοιβών και Παροχών
Σας βοηθούμε να σχεδιάσετε αποτελεσματικά Συστήματα Αμοιβών και Παροχών για να εξασφαλίσετε ότι το προσωπικό σας θα είναι ικανοποιημένο από τη χρηματική και όχι μόνο ανταμοιβή που θα λάβει για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην επιχείρησή σας. Οι δίκαιες αμοιβές και παροχές είναι αυτές που αυξάνουν τη δέσμευση των ανθρώπων σας και τους παρακινούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε η επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της.

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εσωτερικής Επικοινωνίας
Συντάσσουμε Προγράμματα Εσωτερικής Επικοινωνίας τα οποία επηρεάζουν με θετικό και συστηματικό τρόπο τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές του προσωπικού, γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι όταν μία επιχείρηση εστιάζει στην ουσιαστική σύνδεση με τους ανθρώπους της ομάδας των εργαζομένων της, τα οφέλη για την επιχείρηση είναι πολλαπλά. Η αφοσίωση, τα κίνητρα και η παραγωγικότητα του προσωπικού αυξάνεται κατακόρυφα συμβάλλοντας στην αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Σχεδιασμός και Εδραίωση Εταιρικής Κουλτούρας
Συνεργαζόμαστε μαζί σας και κάνοντας χρήση της δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης σχεδιάζουμε και αποτυπώνουμε την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησής σας και σας βοηθούμε να την εδραιώσετε μέσω υποστηρικτικών προγραμμάτων που παρέχονται στο προσωπικό σας. Η κουλτούρα της επιχείρησής σας επηρεάζει κάθε απόφαση που σχετίζεται με την πρόσληψη προσωπικού, τη στρατηγική κατεύθυνση αλλά και την επικοινωνία και όταν είναι ξεκάθαρη οδηγεί στην υπερ-αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Αλλαγής
Καταρτίζουμε Σχέδια Διαχείρισης της Αλλαγής με στόχο πάντα να σας υποστηρίξουμε να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας και να ανταποκριθείτε με ευέλικτο και άμεσο τρόπο στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε. Κάνουμε χρήση καινοτόμων μεθόδων τις οποίες τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες της επιχείρησής σας γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να καταστεί εφικτή η βιώσιμη αλλαγή.

Τα Νέα μας