Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: http://hrpartners.gr.

Στις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, διαβίβαση κ.α.) προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται – σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων-οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων (των υποψηφίων εργαζομένων, πελατών/εργοδοτών, τρίτων συνεργατών/προμηθευτών) καθώς και δημιουργεί καινούργια.

Η HR PARTNERS CONSULTANTS EE και διακριτικό τίτλο HR Partners, με κύριο αντικείμενο την παροχή πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων είναι άρτια οργανωμένη, αποτελείται από επιλεγμένα στελέχη.

Η Εταιρία μας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, Τ.Κ. Δήμος ή Δημοτικό διαμέρισμα, τηλέφωνα, email, ΑΔΤ, επάγγελμα/ιδιότητα, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, σπουδές, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ, και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα: φωτογραφίες.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρία μας ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά, ενημερωθείτε και κατανοείστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα) προκειμένου δώσετε ελεύθερα την απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία μας.

Ι .ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η HR PARTNERS CONSULTANTS EE που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφ. Κων. Καραμανλή αριθ. 67 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Βασιλεία Χριστοφιλοπούλου αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙΙ. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η εταιρεία μας συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα καθώς και αυτά των ειδικών κατηγοριών των παρακάτω ομάδων υποκειμένων προσωπικών δεδομένων:

Των υποψήφιων εργαζομένων, των πελατών/εργοδοτών, τρίτων συνεργατών/προμηθευτών.

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α: Στοιχεία των υποψηφίων εργαζομένων

ΑΠΛΑ: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα/Ασχολία, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονική Διεύθυνση, λογαριασμός LinkedIn Facebook, εκπαίδευση, γνώσεις

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Φωτογραφία.

Β: Στοιχεία των πελατών/εργοδοτών

ΑΠΛΑ: Όνομα και επώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, διεύθυνση και τόπο εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ.

Γ: Στοιχεία τρίτων συνεργατών/προμηθευτών :

ΑΠΛΑ: Όνομα και επώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, διεύθυνση και τόπο εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Επαγγελματικού Μητρώου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού- ΙΒΑΝ.

ΙV. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τα συλλέγουμε από τα ίδια τα υποκείμενα.

V. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ «ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΩΝ

Α: Υποψήφιοι εργαζόμενοι:

 1. Η αξιολόγηση των προσόντων με σκοπό την προώθηση του βιογραφικού σε εργοδότη/πελάτη για ενδεχόμενη πρόσληψη
 2. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.

Β: Πελάτες/εργοδότες:

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο εργοδότη για συνεργασία με την εταιρεία μας.
 2. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών/συνεργασίας.
 3. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 4. Η διαχείριση των πληρωμών (έκδοση φορολογικών παραστατικών-αποδείξεων, κ.λπ.)
 5. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 6. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 7. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία.

Γ: Τρίτοι συνεργάτες/προμηθευτές:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο συνεργάτη/προμηθευτή για συνεργασία με την εταιρεία μας.

 1. Η υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών/συνεργασίας.
 2. Η δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου.
 3. Η διαχείριση των πληρωμών (έκδοση φορολογικών παραστατικών-αποδείξεων, κ.λπ.)
 4. Η επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 5. Η θεμελίωση και άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 6. Η συμμόρφωση στην νομοθεσία

VI: Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις:

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρίας μας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως φορολογικές μας υποχρεώσεις.
 4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου του οποίου λάβαμε τα προσωπικά δεδομένα, όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από την Εταιρία που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 6. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η επιχείρηση όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτής.

VΙΙ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Η συμμόρφωση της επιχείρησης στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
 3. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και του υποψηφίου εργαζομένου, πελάτη/εργοδότη, συνεργάτη/προμηθευτή.
 4. Η άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας ή των υποκειμένων στον τομέα του εργατικού δικαίου, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας.
 5. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων και της εταιρείας όπως θεμάτων υγείας και ασφάλειας.
 6. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 7. Η εκπλήρωση καθήκοντος από την εταιρεία μας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 8. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει (η εύρυθμη λειτουργία επιχείρησης).
 9. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για της εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου.

VIII. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους.
 2. Τα ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για δέκα (10) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της εκπλήρωσης του σκοπού της επεξεργασίας τους.

IX. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας https://hrpartners.gr/ έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της
ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Βασικά Cookies. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να διασφαλίσουμε τον πιο ασφαλή και αποτελεσματικό ιστότοπο. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάνε οι χρήστες. Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.

– Cookies Λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

– Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να λαμβάνετε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεστε. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

– Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας https://hrpartners.gr/ δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, κ.τλ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες 
http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies
 και http://www.allaboutcookies.org/.

IP Addresses

Ο ιστότοπος της εταιρείας μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας https://hrpartners.gr/ ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών (π.χ. αναζήτηση συνεργατών μας κοντά στην τοποθεσία σας). Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

X. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων είναι κατά βάση οι εργοδότες/πελάτες μας.

Γενικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τα όλα τα υποκείμενα, ανακοινώνονται σε ασφαλιστικά ταμεία, τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο οικονομικών, Δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, εφορία, διοίκηση της εταιρίας, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωσή μας ή απαιτείται από το νόμο.

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στην εταιρία μας (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

Η εταιρεία μας δύναται να χρησιμοποιεί γενικώς, χωρίς αναφορά σε στοιχεία που σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα, τις πληροφορίες που παρέχετε για τη δημιουργία στατιστικών μάρκετινγκ καθώς επίσης για τη βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας και να αξιολογήσει και να κατατάξει βαθμολογικά τους συνεργάτες και εργαζόμενους που συνεργάζεται και είναι ενταγμένοι στον ιστότοπό της, αλλά όχι για άλλη χρήση.

XI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα την διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits. Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Όλο το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Όλο το προσωπικό και συνεργάτες/τρίτοι και διοίκηση της εταιρείας μας έχουν ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από αυτήν.

ΧII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρείας μας Βασιλεία Χριστοφιλοπούλου μέσω email info@hrpartners.gr εγγράφως στην έδρα της Εταιρίας η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.
 2. Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 3. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 4. Για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία.
 5. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 6. Για τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 7. Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ειδικότερα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
  δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
 8. Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.
  • Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr.
  • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής:
   Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
  • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος).
  • Με φαξ στο +30 210 6475628.

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και τη συμμόρφωσή της με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

ΧIII. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα – εκτελούντες την επεξεργασία, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, τις οποίες οφείλει να διατηρεί σε σχετικό αρχείο.

ΧIV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.

Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού».

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Προτεινόμενο κείμενο: Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Προτεινόμενο κείμενο: Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Προτεινόμενο κείμενο: Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Προτεινόμενο κείμενο: Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Προτεινόμενο κείμενο: Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.